Transtutkimuksiin lähetteen saaneiden alaikäisten määrä Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana nelinkertaistunut siten, että vuonna 2017 tutkimuksiin hakeutui parisataa nuorta, joista 90 % on tyttöjä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino sanoo Ylen haastattelussa, että syytä alaikäisten kasvaneeseen transtutkimusten tarpeeseen ei osata sanoa:

”Ahdistus ja epävarmuus itsestä on yleisesti ottaen kuulunut aina nuorten kehitykseen. Voiko olla, että nyt on sellainen aika, että se on erityisen mahdollista kanavoida sukupuoliahdistukseen. − − Tähän mennessä noin puolella tutkimuksiin hakeutuneista on ollut psykiatrisia ongelmia, jotka vaativat ensisijaista hoitoa.”

Monet vanhemmat ovat aiheellisesti huolissaan siitä, että joukkotiedotusvälineiden ja Suomen Opetushallituksen ajama transideologia voi kanavoida lasten epävarmuutta sukupuoliahdistukseen. Opetushallituksen suositusten mukaan lapsille opetetaan kouluissa, että ihminen voi syntyä väärään ruumiiseen ja että sukupuoli on vaihdettavissa.

Opetushallituksen ohjelma sukupuolieron purkamisesta on paketoitu kauniisiin sanoihin tasa-arvon syvällisemmästä ja moniulotteisemmasta ymmärtämisestä. Todellisuudessa uusi oppi voi aiheuttaa hämmennystä lapsissa luodessaan harhaanjohtavan kuvan sukupuolen valinnaisuudesta ja vaihdettavuudesta. Tällainen mielipiteenmuokkaus vaikuttaa ja etenee sosiaalisen tartunnan välityksellä johtaen yhä useammat lapset kanavoimaan hämmennyksensä sukupuoliahdistukseen.

Lasten todellisuustajun häiriintyminen

Lastenlääkäri ja yhdysvaltalaisen lastenlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Michelle Cretella katsoo, ettei lapsen todellisuustajua tulisi häiritä puheella väärään ruumiiseen vangitusta minuudesta. Sukupuoli-identiteetin hämärtyminen ja seksuaaliset kokeilut ovat riskejä nuoren kehityksen kannalta.

”Esikouluikäisen lapsen normaalia älyllistä kehitystä ja todellisuustajua häiritsee, jos häneen iskostetaan väärää käsitystä, että on mahdollista olla vangittuna väärään ruumiiseen. Tällainen iskostaminen on lapsen kaltoin kohtelua.” Cretella luonnehtii lasten ja nuorten transsukupuolisuuteen ohjaamista ”laajamittaiseksi lasten kaltoin kohteluksi”.

Lasten huostaanotolla uhkaaminen

Vanhemmat pyrkivät perustellusti rajoittamaan näiden ideologisten käsitysten vaikutusta lapsiinsa. Yhdysvalloissa aktivistit pyrkivät puolestaan rajoittamaan vanhempien oikeutta ohjata lapsiaan. He puolustavat jo nyt julkisesti sitä, että lapset voidaan ottaa pois vanhemmilta, jotka eivät suostu hyväksymään transideologian käsitystä sukupuolen vaihdettavuudesta ja altistamaan lapsiaan hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin.

Tällaista näkemystä puolustettiin vuonna 2017 WPATH-järjestön (World Professional Association for Transgender Health) USA:n osaston kokouksessa. Sosiaalityöntekijä hahmotteli strategiaa, jonka mukaisesti voitaisiin käsitellä perheitä, jotka eivät hyväksy transideologian mukaisia toimenpiteitä lapsilleen:

”Tässä meillä on perhe, joka sanoo, ei, ei, ei … ja silloin ymmärrät, että perhe luo kotona kielteisen ilmapiirin. Näin siis perhe luo myrkyllisen ympäristön. Ja tässä tilanteessa meidän täytyy antaa nuoren tietää mitä mahdollisesti seuraa siitä, että hän soittaa Kotimaan turvallisuusosastolle (Department of Homeland Security, DHS) ja sanoo, että tämä on turvaton ympäristö.

”Ja me olemme antaneet perheelle kaikki mahdollisuudet. Oppia, kasvaa. Ja he ovat jatkuvasti osa ongelmaa. Niinpä tänä tärkeänä aikana ymmärsin, että lastensairaalan klinikan oli tärkeä pitää juristien kanssa useita kokouksia riskienhallinnasta, jotta voisimme sanoa: ’Minulla on moraaliasiantuntija. Minulla on lakimies. Minulla on riskienhallinnan asiantuntija. Aion istua alas ja sanoa, minun täytyy kuvata tilanne sinulle ja varmistaa tässä olevan kyse siitä, että vanhemmat laiminlyövät lastensa terveydenhoidon tarpeita.’

”Onneksi olemme saaneet paljon tukea tällä alueella, koska olemme kouluttaneet Kotimaan turvallisuusosaston työntekijöitä Delawaressa, Pennsylvaniassa ja New Jerseyssä. Kotimaan turvallisuusosaston työntekijät menevät ja sanovat, että te luotte turvattoman ympäristön lapsellenne. Ja meidän täytyy saada se loppumaan … valitettavasti tässä kotiympäristössä pysyminen johtaa lapsen itsemurhaan.” (Suicidality Symposium, USPATH 2017 (excerpt), vimeo.com, sit. Anderson 44-45.)

Tämän ohjelman mukaisesti lapsi voitaisiin ottaa pois sellaisilta vanhemmilta, jotka eivät suhtaudu riittävän myönteisesti transideologian pyrkimykseen altistaa lapsia sukupuolen vaihdokselle. Vanhempien vastaväitteet voidaan torjua sanomalla, että tämä on ainoa tapa pelastaa lapsi itsemurhalta.

Luontainen kehitys

Vanhemmille viestitään, että jos he eivät ohjaa sukupuolihämmentyneitä lapsiaan sukupuolenvaihdoksen tielle hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin, he saattavat aiheuttaa lapsensa itsemurhan.

Tämä viesti on kuitenkin harhaanjohtava seuraavien kolmen tosiasian valossa:

(1) Parhaat tutkimukset osoittavat, että 80−95 prosenttia lapsista, jotka kokevat sukupuolihämmennystä, samaistuvat omaan biologiseen sukupuoleensa, jos normaalin murrosiän seksuaalisen kehityksen annetaan edetä.

(2) Sukupuolen korjaamiseen johtavien hoitojen ei ole osoitettu vähentävän transihmisten erittäin korkeaa itsemurhayritysten prosenttia (41 prosenttia verrattuna 4.6 prosenttiin muussa väestössä).

(3) Ihmisillä, jotka ovat läpikäyneet sukupuolenkorjausleikkauksia, on 19 kertaa suurempi todennäköisyys kuolla itsemurhan kautta kuin muulla väestöllä. (Anderson 2.)

Transliikkeen pyrkimys erottaa lapsia vanhempiensa holhouksesta

Välittämättä näistä tosiasioista Seta ja Trasek pyrkivät Suomessa muuttamaan translain niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen olisi mahdollista myös alle 18-vuotiaille. (www.translaki.fi)

Omilla nettisivuillaan ”Trasek suosittelee, että kaikki yli 15-vuotiaat voivat saada sukupuolen juridisesti korjatuksi omalla ilmoituksellaan. Myös alle 15-vuotiaat voisivat vahvistaa juridinen sukupuolensa huoltajan/huoltajien luvalla ja ratkaisua tehtäessä lasta pitää kuulla hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Mikäli vanhemmilla on haluttomuutta tai kykenemättömyyttä luoda nuorelle turvallista kasvuympäristöä, on oltava mahdollisuus lastensuojelullisille toimenpiteille ja lastensuojelun ammattilaisilla tulisi olla oikeus tehdä hakemus lapsen pyynnöstä, mikäli huoltaja tai huoltajat kieltäytyvät.” (trasek.fi)

Näin vanhemmille tehtäisiin yhä vaikeammaksi auttaa lapsia vastustamaan yhteiskunnassa lisääntyvää indoktrinaatiota sukupuolen vaihdettavuudesta.

Lasten indoktrinointi

Ryan T. Anderson (212−213) kiinnittää huomiota siihen, että kamppailun ytimessä on lasten oikeus turvalliseen elämään. ”Jos transaktivistit onnistuvat poliittisessa ohjelmassaan, lapsemme indoktrinoidaan vahingollisella ideologialla. Jotkut lapsista tulevat elämään niiden valheiden mukaisesti, joita tämä ideologia opettaa lapsen omasta ruumiista. Lapset joutuvat maksamaan tästä kovan hinnan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Elämät tuhotaan, mutta tuon vahingon esille tuominen on kiellettyä. Transideologiasta poikkeavia näkemyksiä rangaistaan kouluissa, työpaikoilla ja klinikoilla. Tulee vaikeammaksi elää totuuden mukaisesti.

”Tämän ei tarvitse tapahtua. Jokainen voi antaa oman panoksensa: todistaa totuudesta ja auttaa kärsiviä ihmisiä myötätuntoisesti. Jokaiselle tähän tärkeään työhön osallistuvalle tohtori Paul McHugh antaa neuvon: ’Varustaudu hyvin, jos haluat ottaa kantaa tähän asiaan. Ne, jotka ajavat omia etujaan moraalisen periaatteen alle naamioituina, pystyvät raivoon, jolle ei löydy vertaa helvetistä.’”

Kirjallisuus

Anderson, Ryan T. (2018) When Harry Became Sally. New York: Encounter Books.

Puolimatka, Tapio (2018) Seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret. KJMK.

apowiki.fi