Tapio Puolimatka europarlamenttiin

Tapio Puolimatka europarlamenttiin

Eurovaaleissa on kyse perusarvoista

Euroopan unionin perussopimuksissa on perusarvoiksi määritelty ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja perhe-elämään liittyvissä arvokysymyksissä EU on kuitenkin vahvojen lobbausryhmien vaikutuksesta alkanut yhä enemmän ajaa näiden arvojen vastaista politiikkaa.

Euroopan unioni on perussopimuksissaan rajannut opetus-, sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät asiat jäsenvaltioiden vastuulle. Byrokraattisesti paisuneen EU:n ongelmana on kuitenkin se, että se pyrkii kontrolloimaan jäsenvaltioidensa alaan kuuluvia asioita kuten perhepolitiikkaa ideologisesti motivoituneiden poliittisten lobbausryhmittymien ohjaamana.

Yhtenä esimerkkinä on niin sanottu sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen (gender mainstreaming) toimintaohjelma, jonka mukaan sukupuolinäkökulma on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Mikä sitten voisi olla ongelmallista siinä, että sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Ongelmana on se, miten sukupuolen käsite ymmärretään. Tässä yhteydessä käytetty englanninkielinen termi on gender mainstreaming. Gender tarkoittaa englannin kielessä sosiaalista sukupuolta vastakohtana biologiselle sukupuolelle.

Kun sukupuolesta tehdään yksilöllisesti valinnainen sosiaalinen rooli, kumoutuvat yleispätevät avioliittonormit, jotka ovat vakaan avioliiton ja perhe-elämän perustana. Ilman vakaata perhe-elämää lasten kehitys vaarantuu, koska lapset tutkimusten mukaan voivat keskimäärin sitä paremmin, mitä lähempänä he elävät biologisia vanhempiaan. Oikeus isään ja äitiin on lapsen luovuttamaton ihmisoikeus.

Ajatus sukupuolen vaihdettavuudesta heikentää ydinperheen vakautta. Ydinperheen vakauden vähentyessä koko yhteiskunnan elinvoima ja kehitysmahdollisuudet heikkenevät.

Keskeiset teesini eurovaaleissa

Juutalais-kristillinen arvoperusta ja ihmisoikeudet

Tuen pyrkimyksiä vahvistaa Euroopan juutalais-kristillistä arvoperustaa, Juutalais-kristillinen näkemys ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna olentona takaa jokaiselle ihmiselle ehdottoman ihmisarvon ja loukkaamattoman oikeusturvan kaikissa elämänvaiheissaan, sekä ennen syntymää että syntymän jälkeen. Ehdottomalle ihmisarvolle rakentuvat sananvapaus, omantunnonvapaus ja uskonnonvapaus. Juutalais-kristilliset perusvakaumukset ovat omalta osaltaan luoneet perustaa tieteelliselle vallankumoukselle ja taiteiden kukoistukselle sekä tehneet maanosastamme merkittävän kulttuurivaikuttajan. Niinpä tämän arvoperustan vahvistaminen on perusteltua jo yhteiskunnan yleisen hyvän näkökulmasta.

Kansallisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Tahdon vahvistaa Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta ja rakentaa EU:ta itsenäisten jäsenvaltioiden yhteystyöelimenä, joka säilyttää jäsenvaltioiden itsenäisyyden ja oman vastuun. Vastustan pyrkimyksiä kehittää Euroopan unionia liittovaltioksi.

Lähivastuuperiaate

Kannatan lähivastuuperiaatteelle rakentuvaa politiikkaa, jossa päätöksenteko tehdään mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita päätös koskettaa alkaen perhe-, kunta- maakuntatasolta aina valtio- ja EU-tasolle. EU:n tulisi pysyä perussopimuksissaan määritellyn toimivaltansa rajoissa ja pidättyä tuottamasta asetuksia ja direktiivejä, jotka eivät tuo lisäarvoa kansalliseen säätelyyn nähden. EU:n toimintaa tulee tehostaa ja järkeistää ja sen byrokratiaa rajoittaa niin, ettei EU:n toimintaa uloteta asioihin, jotka voidaan paremmin hoitaa kansallisella tasolla.

Ydinperheen tukeminen

Kannatan pyrkimyksiä vahvistaa ydinperheen elinvoimaisuutta ja tukea lapsiperheiden elinehtoja. Naisen ja miehen toisiaan täydentävyys luo perustan luonnolliselle perheelle, jossa lapsi saa kasvaa biologisen isänsä ja äitinsä hoidossa. Isä-äiti-lapsi-kolmoissidokselle rakentuva perhe on koko yhteiskunnan perusyksikkö, jonka heikentäminen merkitsee lapsen perusoikeuksien loukkaamista ja yhteiskunnan elinvoimaisuuden murentamista. Laskussa oleva syntyvyys saadaan parhaiten nousuun vahvistamalla ydinperheen asemaa. Lähivastuuperiaatteen mukaisesti perhe on yhteiskunnallisen päätöksenteon perustaso, yhteiskunnan perusyksikkö, jota koskevat päätökset tulee ensisijaisesti tehdä perheen sisällä.

Sukupuoli-ideologian torjuminen

Vastustan pyrkimyksiä tuoda subjektiiviseen sukupuoli-identiteettiin perustuvaa sukupuoli-ideologiaa osaksi EU:n normistoa. Ajatus sukupuolen vaihdettavuudesta murentaa avioliittonormit ja näin heikentää ydinperhettä, joka on yhteiskunnan elinvoimaisuuden ehto ja korkeakulttuurin perusta.

Panostus koulutukseen

Kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan vahvaa panostusta osaamiseen ja koulutukseen. Nopea tekninen kehitys suosii talouksia, jotka kykenevät panostamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Taloudellisen kasvun turvaaminen

Taloudellisen kasvun turvaamiseksi on jatkettava EU:n sisämarkkinoiden ja uuden teknologian kehittämistä ja panostettava kansainväliseen monenkeskiseen yhteistyöhön. ”EU:sta pitää kehittää talousalue, jossa yrittäjyys on korkeassa arvossa, ja jossa siihen koulutetaan ja kannustetaan … Kaikissa EU:n päätöksissä on otettava huomioon vaikutukset pk-yritysten menestymisen edellytyksiin.” (Kristillisdemokraattien EU-ohjelma)

Maatalouden elinehtojen turvaaminen

Ruoantuotanto ja sen turvaaminen on nähtävä osana EU:n kokonaisturvallisuutta ja strategista autonomiaa. Maatalouden tuotantopanosten huoltovarmuutta on vahvistettava unionin alueella osana kriiseihin valmistautumista. Maaseutu on tärkeä pitää asuttuna mm. sen takia, että varmistettaisiin Suomen ruokaturva, kohtuuhintaiset elintarvikkeet kuluttajille ja kohtuullinen toimeentulo viljelijöille.

Nykyisen EU:n maatalouspolitiikan haasteeksi ovat nousseet liiallinen yksityiskohtaisuus, byrokratia ja jäykkyys. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on pidettävä nykyistä strategisemmalla tasolla ja sen on mahdollistettava jäsenmaille kansalliset ratkaisut, jotka palvelevat parhaiten kestävää tuotantoa.

Suomen maatalouden elinehtojen turvaaminen takaa meille puhtaita elintarvikkeita omasta maasta ja antaa turvan kansainvälisten kriisien aikana.

Turvapaikkapolitiikka

Tuen pyrkimyksiä tehostaa EU:n toimenpiteitä estää turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä. Elintasopakolaisuus aiheuttaa EU:n jäsenvaltioille suuria kustannuksia, minkä seurauksena on vähemmän resursseja käytettävissä todellisen avun tarpeessa olevien ihmisten auttamiseksi.

Nykyinen turvapaikkajärjestelmä on altis väärinkäytöksille ja johtaa turvapaikanhakijoita hengenvaaraan esimerkiksi Välimeren ylityksessä. Turvapaikanhakijoiden ohjaaminen EU:n ulkopuolella oleviin pakolaiskeskuksiin hillitsee ihmissalakuljettajien toimintaa. Hallitsemattoman maahantulo pysäyttäminen palvelee eniten haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita, koska resursseja ei tuhlata elintasopakolaisiin.

Ilmastopolitiikka

EU:n tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tämä pakottaa omaksumaan epätaloudellisia teknologioita, jotka vievät jättiosan EU:n investointivaroista. Monet muut tarpeelliset investoinnit jäävät toteuttamatta. EU:n hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen maksaisi Suomelle 25 miljardia euroa vuodessa, joka on lähes yhtä suuri summa kuin sosiaali ja terveysmenot yhteensä. Huolimatta valtavista investoinneista ilmastonmuutosta ei näillä toimilla onnistuta pysäyttämään. Seurauksena on EU:n taloudellisen elinvoiman kuihtuminen ja elintason lasku. Hyvinvointivaltion perusta murenee. Samanaikaisesti Kiina suuntaa investointinsa teollisuuden kehittämiseen, joten maailman taloudellinen johtoasema siirtyy Kiinalle.

Ilmastopolitiikan painopisteenä tulisi olla kansainvälisten sopimusten saavuttaminen, jotka osallistaisivat mahdollisimman monia niistä maista, jotka tällä hetkellä ovat vastuussa suurimmasta osasta päästöistä. Haluan olla viemässä Suomessa kehitettyä ilmastoystävällistä teknologiaa EU:hun ja EU:n kautta muualle maailmaan.


Lisätietoja


Jos nämä periaatteet ovat sinulle tärkeitä ja haluat, että niitä puolustetaan EU:n parlamentissa, olen valmis puolustamaan niitä sinun edustajanasi. Jos haluat antaa palautetta, kirjoita tapio.puolimatka@gmail.com. Vastaan mielelläni kysymyksiisi.

Näitä teesejä on tarkemmin perusteltu kotisivuillani: tapiopuolimatka.net ja tapio.blog. Vallan keskittymistä EU:ssa olen kritisoinut kirjassani Ihmisyys uhattuna: miten meistä tehdään uuden maailmanjärjestyksen kannattajia. Perheen merkitykseen ja sukupuoli-ideologiaan liittyviä väitteitä olen perustellut kirjoissani Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin, Seksuaalivallankumous: perheen ja kulttuurin romahdus ja Sukupuoli muutoksessa.

Jos haluat tukea kampanjaani, voit antaa tukesi kristillisdemokraattien tilille FI11 1065 3000 2255 28 viitenumero 10537


Aiheesta tarkemmin: Suomen Kristillisdemokraattien EU-ohjelma