Tässä kirjassa analysoin joitakin modernin yhteiskunnan kehityslinjoja, jotka uhkaavat ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa teknologinen kehitys mahdollistaa globaalin hallinnon. Ihmiselämän ongelmiin etsitään ratkaisua keskittämällä valtaa ja rajoittamalla tavallisen ihmisen oikeuksia ja elämänpiiriä.

Globaalia teknokraattista hallintoa puolustetaan EU:n, Maailmanpankin, Maailman talousfoorumin, Maailman terveysjärjestön, YK:n ja monien muiden maailmanjärjestöjen dokumenteissa. Ihmiselämä pyritään saamaan kokonaisvaltaiseen teknokraattiseen hallintaan vedoten kansanterveyteen, luonnonsuojeluun ja ihmisoikeuksiin.

Nämä toimet uhkaavat ihmisyyttä ja palvelevat poliittista ja taloudellista eliittiä, kuten McGillin yliopiston professori Douglas Farrow (2023b) toteaa: ”Meillä on useita varoitusmerkkejä siitä, että yhteiskunta on vakavissa vaikeuksissa, sen padot ovat pettämässä ja se on hukkumassa moraalisen kaaoksen tulvavesiin ja teknotyranniaan, joka palauttaa järjestyksen petoksella ja voimankäytöllä.”

Ote luvusta: Mitä on tehtävä

Vaikka massanmuodostusta ja joukkohypnoosia ajavien voimien käytössä on mittavat taloudelliset ja viestinnälliset resurssit, lopulta jokainen yksilö päättää omalta kohdaltaan, alistuuko hän mielipiteenmuokkaukseen vai toimiiko hän itsenäisen harkintansa pohjalta. Massanmuodostusta ja joukkohypnoosia voi vastustaa selventämällä arvotietoisuutta, kehittämällä itsenäistä kriittistä ajattelua, suosimalla kasvokkain toteutuvia ihmissuhteita, vahvistamalla ydinperhettä, vastustamalla yleisen mielipiteen painetta ja syventämällä henkilökohtaista suhdetta Kristukseen: ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita” (Joh. 8:32).

Ylellisyydessä elävästä länsimaalaisesta on tullut pelokas. Periksi antamisen henki on rikkaiden ihmisten tahdon sairaus, niiden ihmisten pysyvä sieluntila, jotka ovat antautuneet ylellisyyden tavoitteluun ja joille aineellisesta hyvinvoinnista on tullut maanpäällisen elämän tarkoitus. ”Nämä ihmiset — ja heitä on paljon tämän päivän maailmassa — ovat valinneet passiivisuuden ja vetäytymisen pidentääkseen hetken nautintoaan, paetakseen huomisen vaikeutta. Pelkuruuden hinta on aina pahuus. Voimme saavuttaa voiton vain, jos meillä on rohkeutta tehdä uhrauksia.” (Sarah & Diat 314.)

Kansalaisten passiivisuus johtaa vallan keskittämiseen ja kansalaisoikeuksien rajoituksiin, koska hallitus ei koskaan vapaaehtoisesti palauta valtaa, minkä se on onnistunut ottamaan kansalta. Kaikkea saamaansa valtaa hallitus lopulta väärinkäyttää. Kukaan ei koskaan ole vapautunut totalitarismista mukautumalla. Ainoa tapa on vastustaa sitä.

Totalitaariset hallinnot pääsivät valtaan 1900-luvulla Venäjällä ja Saksassa, koska ihmiset nousivat vastarintaan liian myöhään vasta menetettyään vapautensa ja kärsittyään korjaamatonta vahinkoa. ”Ei kannata huutaa apua sen jälkeen, kun on loukkaantunut; varsinkaan sen jälkeen, kun on loukkaantunut kuolettavasti. – – Järkevät historioitsijat tietävät, että useimmat tyranniat ovat tulleet mahdollisiksi, koska ihmiset ovat toimineet liian myöhään. On usein välttämätöntä vastustaa tyranniaa ennen kuin se on olemassa. Ei riitä, että optimistisesti toteamme suunnitelman olevan vasta valmisteilla. Kirveen isku voidaan torjua ainoastaan ennen kuin se osuu.” (Chesterton 6.) Totalitaaristen järjestelmien kehitys on mahdollista pysäyttää niiden ollessa vasta kehitysvaiheessa, jos vain ihmiset rakastavat vapautta niin paljon, että he ovat valmiit luopumaan mukavuudestaan ja toimimaan yhteistä uhkaa vastaan.

Vapauden palauttaminen totalitarismin päästyä valtaan on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Parhaan esimerkin vapauden palauttamisesta tarjoavat Itä- ja Keski-Euroopan kansat, jotka lopettivat kommunismin totalitaarisen vallan omissa maissaan vuodesta 1989 alkaen. Pitkän prosessin tuloksena he löysivät uudelleen ihmisarvon perustan. Heidän väkivallaton mutta sinnikäs kansalaistottelemattomuutensa kaatoi lopulta kommunistisen eliitin paljastamalla sen propagandan valheellisuuden ja politiikkojen epäoikeudenmukaisuuden. He ymmärsivät, että yhteiskunta voi olla vapaa, terve ja vauras vain silloin, kun yhtään ihmistä ei suljeta yhteiskunnan ulkopuolelle ja kun löytyy aitoa halua käydä avointa keskustelua, kuulla ja ymmärtää toista, olipa hänen mielipiteensä tai elämänasenteensa kuinka erilainen tahansa. He voittivat pelkonsa ja passiivisuutensa, opettelivat ajattelemaan itsenäisesti ja nousivat vastustamaan valtiota, joka oli unohtanut tehtävänsä: suojella jokaista kansalaista eikä vain suosikkejaan. (Kheriaty 183.)

Kansalaisten ei tule luopua perusoikeuksistaan, koska niiden menettäminen samalla uhkaa sekä yksilön terveyttä että vapautta palvella Jumalaa. Laajamittaiseen valvontaan perustuvan hallintamallin etenemistä voidaan hidastaa kritisoimalla ihmisten syrjimistä terveyspasseilla, protestoimalla kansalaisten yksityisyyden loukkausta kaikkialle ulottuvalla valvonnalla, ja vastustamalla laajamittaisia yhteiskuntasulkuja ja vallan siirtämistä demokraattisesti valituilta edustajilta rahaeliitin ohjaamille kansainvälisille järjestöille ja lääke- ja teknologiajäteille. Kansalaisten on yhdessä asetettava rajat sille, mitä voidaan tehdä kansanterveydellisen hätätilanteen varjolla.

Sisällysluettelo

Ihmisen moniulotteisuus

Joukkohypnoosi vallankumouksen esivaiheena

 • Eettinen kompromissi
 • Joukkoilmiö yhteisen onnentunteen luojana
 • Heiluri vai lumivyöry

Massanmuodostus ja propaganda

 • Uuteen tunnesiteeseen perustuva joukkohypnoosi
 • Kollektiivinen fiktiomaailma ja uusi identiteetti
 • Vaihtoehtoisten kertomusten merkitys
 • Syntipukkimekanismi
 • Syyllinen omatunto massanmuodostuksen perustana

Joukkohypnoosin uskonnollinen tausta

 • Ihmiset ovat unohtaneet Jumalan
 • Ateistinen pyrkimys perheen tuhoamiseksi
 • Tieteisuskon totalitaarisuus
 • Maallistuminen ja teknokraattinen valtapolitiikka
 • Ydinperhenormien murtaminen luo kaaosta
 • Ihmisen ekologian turmeltuminen
 • Syyllistäminen propagandan välineenä
 • Seksuaalinormien purkaminen poliittisen kontrollin välineenä

Demokratian haavoittuvuus

 • Yleisen mielipiteen valta
 • Demokratia turmeltuu rosvovaltioksi
 • Yhteiskunnan “näkymätön hallitus”

Epäinhimillistämisen viisi askelta

 • Pelon käyttäminen massanmuodostuksen välineenä
 • Pehmeä eristäminen
 • Tieteen väärinkäyttö
 • Tehokas eristäminen
 • Sosiaalinen ja fyysinen tuhoaminen

Bioturvallisuusajattelu, eloonjäämisoppi ja riskiyhteiskunta

 • Bioturvallisuusmalli
 • Bioturvallisuusmallin historialliset juuret
 • Valtion terveyspolitiikan turmeltuminen
 • WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus
 • Elämän käsite ja sen pinnallistuminen
 • Hallitsematon riski
 • Intensiivinen huomio hallittaviin riskeihin
 • Maallistunut käsitys terveydestä ja terveystyrannia
 • Bioturvallisuus ja totalitarismi

Teon propaganda ja rakenteellinen syvätapahtuma

 • Koronapandemia syvätapahtumana
 • Bioturvallisuusohjelma
 • Pandemiasimulaatiot
 • Dark Winter
 • Atlantic Storm
 • Global Mercury
 • SCL Simulation 2005
 • Viranomaisten TOPOFF-harjoitukset
 • Lockstep
 • Bill Gatesin ja Anthony Faucin kumppanuus
 • MARS
 • SPARS
 • Clade X
 • Crimson Contagion
 • Event 201
 • Korona-aika kuvataan sotatilaksi
 • Catastrophic Contagion
 • Sosiaalisen eristämisen kielteiset vaikutukset

Länsimaiden hiipivä totalitarismi

 • Maailman talousfoorumin vaikutus
 • Onko ihminen “hakkeroitava eläin”?
 • Digitaalinen henkilöllisyystodistus ja keskuspankkiraha
 • Miten kansanjoukot tehdään hallittaviksi?

Mitä on tehtävä?

Aiheesta Muualla

Lisää tietoa kustantajan sivuilta