Julkaisut

Artikkelit kansainvälisissä referee journaaleissa

 • “The Concept of Indoctrination”, Philosophia Reformata 1995.
 • “Democracy, Education and the Critical Citizen”, Philosophy of Education 1996: 329-338.
 • “The Problem of Democratic Values Education”, Journal of Philosophy of Education 31 3: 461-476, 1997.
 • “Response to James E. McClellan”, Studies in Philosophy and Education 16, 1997.
 • “Democracy, Manipulation, and Critical Citizens”, Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines 1998.
 • “Constructivism, Knowledge and Manipulation”, Philosophy of Education 1999.
 • “The Concept of the Learned Multitude”, Philosophy of Education 2000.
 • “Religious Education in Finland: Promoting Intelligent Belief”, (yhdessä Kirsi Tirrin kanssa) The British Journal of Religious Education, September 2000.
 • “Teacher authority. A Case Study from Finland” (yhdessä Kirsi Tirrin kanssa) The Journal of Education for Teaching, July 2000.
 • “Democratic Values Education Reconsidered. A Moral Realist Case”, The Journal of Philosophy of Education, 2001.
 • “Spinoza’s Theory of Teaching and Indoctrination.” Educational Philosophy and Theory 2001.
 • “Education and the Meaning of Life” (yhdessä Timo Airaksisen kanssa) Philosophy of Education 2001.
 • “Educational Authority and Manipulation”, Paideusis 14:2, 2001.
 • “Education for Critical Citizenship”, Philosophy of Education 2002.
 • “Sphere Pluralism and Critical Thinking”, Studies in Philosophy and Education 2004.
 • “Moral Realism and the Standards of Justification”, Acta Philosophica Fennica 76, 2004.
 • “Augustine and Education for Critical Thinking”, Journal of Beliefs and Values 26:2, 2005
 • “Education for Death”, (yhdessä Ulla Solasaaren kanssa) Educational Philosophy and Theory 38: 2, 2006
 • “Constructivism and Critical Thinking”, Inquiry: Critical Thinking Across Disciplines 22:4, 2006
 • “Moral Capacity and its Dilemmas”, Studies in Philosophy and Education 25 (2006) 6: 497505
 • “Max Scheler and the idea of well-rounded education”, Educational Philosophy and Theory 2008.
 • “A teoria espinosana de ensine doutrinacao.” Filosofia e Educacao 2013.
 • “The Concept of Well-Being and the Educational Implications of Nicholas Wolterstorff’s Theory of Justice” (with Pasi Matikainen), in Enabling Education, 2014 ed. by Hannu L.T. Heikkinen, Josephine Moate, Marja-Kristiina Lerkkanen. Finnish Educational Research Association.
 • “The Gender Diverse and the Genderless Conceptions of Marriage and Children’s Right to Develop Their Sexual Identity.” The New Educational Review 45 (2016): 45, p. 28-38.
 • “Religious Education in Finland: Promoting Intelligent Belief”, (with Kirsi Tirri) in Education and Religion. Arthur J. & Barnes, L. P. (Eds). Abingdon, Oxon: New York, NY: Routledge. Volume 1 – Aims and Purpose of Religious Education, 10. (Major Themes in Education).
 • “The Educational Implications of the Atomistic Family Structure: How the Atomization of the Family Undermines the Education of Critical Citizens by Making People Vulnerable to Indoctrination and Propaganda”. Acta Paedagogica Vilnensia 38, 1/2017

Artikkelit kansainvälisissä julkaisuissa

 • “In Defence of a Moral Concept of Democracy”, in Taking the Liberal Challenge Seriously. Essays on Contemporary Liberalism at the Turn of the 21st Century (S. Hellsten, M. Kopperi and O. Loukola eds.), pp. 94-104. Avebury 1997. Ashgate Publishers.
 • “Lärandet i prästerskapet”, Lärandet i praktiken och var dag, ed. Roger Säljö and Elisabet Jernström. Brain Books 2004.
 • “The Origin of Moral Conscience: Theistic Evolution vs Intelligent Design.” in J.P. Moreland, Stephen C. Meyer, Chris Shaw and Wayne Grudem (eds.) Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique. Crossway. Forthcoming November 2017.

Artikkelit suomalaisissa referee journaaleissa

 • “Spinoza ja tiedon etiikka”, Ajatus 48:65-84, 1991.
 • “Moraalirealismi ja sen oikeaksi todistaminen”, Ajatus 52:115-130, 1994.
 • “Indoktrinaatio”, Ajatus 54:329-338, 1996.
 • “Laadullisen tutkimuksen luotettavuus ja totuusteoriat”, Kasvatus 5/2002.
 • “Arvot ja uskonnonopetus”, Teologinen Aikakauskirja 1/2004: 39-45 (yhdessä Ulla Solasaaren kanssa). “Tunteiden kognitiivisuus ja oppiminen”, Aikuiskasvatus 2/2004.
 • “Diakonia ja omantunnon kasvatus”, Anno Domini 2004 (yhdessä Mia Salon kanssa). ”Ordo amoris Max Schelerin ajattelussa”, Niin & näin 1/2005.
 • ”Kriittinen ajattelu ja uskonnollinen eksklusivismi”. Niin & näin 3/2005.
 • ”Realismi ja positivismin myytit”, Kasvatus 5/2005: 355-357.

Artikkelit suomalaisissa tieteellisissä julkaisuissa

 • “Pluralism and education in values.” Research bulletin 74. Helsingin yliopisto. Helsinki. 1990.
 • “Spinozan teoria kasvatuksen taidosta”, teoksessa I. Halonen, T. Airaksinen, I. Niiniluoto (toim.), 1992. Taito. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, s. 243-268.
 • “Elämän tarkoitus”, teoksessa S. Heinämaa (toim.) Merkitys, Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, s. 211-229, 1994 (yhdessä Timo Airaksisen kanssa).
 • “Rakenteellinen indoktrinaatio”, teoksessa P. Mäkelä, T. Vehkavaara, T. Vuorio (toim.) Filosofisia iskuja. 1998.
 • “Augustinuksen kasvatusfilosofia” teoksessa R. Huhmarniemi, S. Skinnari, J. Tähtinen (ed.) Platonista transmodernismiin. 2001. Kasvatustieteen julkaisusarja.
 • “Max Scheler ja yleissivistyksen idea”, teoksessa R. Huhmarniemi, S. Skinnari, J. Tähtinen (toim.)Platonista transmodernismiin. 2001.

Kasvatustieteen julkaisusarja

 • “Kasvatus kuolemaan”, teoksessa T. Kiiskinen & S. Pihlström (toim.) Kuoleman filosofia. Helsinki: Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 2002.
 • “Tieteelliset tutkimusohjelmat ja realismi-konstruktivismi kiista”, Pekka Kalli & Anita Malinen (toim.) Aikuiskoulutuksen 45. vuosikirja. 2004.
 • ”Kasvatus, arvot ja tiedollinen eksklusivismi”, teoksessa Päivi Hilska, Arto Kallioniemi (ed.) Kasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja. 2005.
 • ”Miksi demokratia edellyttää kasvatusta”, teoksessa Ari Anteroinen et al (ed.) Historian ja yhteiskuntaopin liiton vuosikirja 26: 34-37. 2006.
 • ”Ihmiskäsityksen filosofia ja nuorisokasvatus”, teoksessa Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (toim.) Nuorisokasvatuksen teoriat – perusteita ja puheenvuoroja. Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 73. 2007.
 • “Arvojemme juuret”, teoksessa Jouko Porkka (toim.) Johdatus kristilliseen kasvatukseen. Helsinki, LK-kustannus. 2008.
 • “Usko ja kumoajat”, teoksessa Ahti-Veikko Pietarinen & Sami Pihlström & Pilvi Toppinen (toim.) Usko. Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 22, 2009.
 • ”Kristillinen usko ja naturalistinen mielikuvamaailma”, teoksessa Raimo Puustinen (toim.) Usko, toivo ja terveys, ss. 45-62. Helsinki: Minerva 2009.
 • “Luonnonoikeus, itsepetos ja suvaitsevuus J. Budziszewskin ajattelussa”, Perusta 2011.
 • “J. Budziszewskin elämä ja ajattelu”, johdanto suomalaiseen laitokseen teoksesta J. Budziszewski, Tätä emme voi olla tietämättä. Helsinki, Uusi Tie, 2011.
 • “Uskonnollinen kognitio ja uskonnollinen kasvatus.” Kasvatus ja Aika 4/2011
 • “Inhimillisen ymmärryksen ehdot Augustinuksen mukaan.”, Teoksessa Ymmärrys, toim. Valtteri Viljanen, Helena siipi ja Matti Sintonen. Report from the Department of Philosophy, University of Turku, 2012: 37-46.
 • “Maailmankatsomusten vaikutus tieteellisiin teorioihin.” Teoksessa Maailma, toim. Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström ja Henna Seinälä. Jyväskylä: Sophi, 2012: 326-334.
 • “Uskonpuhdistus tieteen vauhdittajana”, teoksessa Leevi Launonen & Elina Rautio: Yksin uskosta, yksin armosta. Aikamedia 2017.

Väitöskirjat

 • “Moral Realism and Justification.”, Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1989.
 • “Democracy and Education: The Critical Citizen as an Educational Aim.”, Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1995.

Monografiat

 • “Opetusta vai indoktrinaatiota: Valta ja manipulaatio opetuksessa.”, Kirjayhtymä, Helsinki 1997.
 • “Opetuksen teoria konstruktivismista realismiin.”, Tammi, Helsinki, 2002.
 • “Kasvatus, arvot ja tunteet.”, Tammi, Helsinki. 2004. Toinen uudistettu laitos 2011, Suunta-kirjat, Helsinki.
 • “Usko, tieto ja myytit.”, Tammi, Helsinki. 2005. Toinen painos 2009, Uusi Tie, Helsinki.
 • “Usko, tiede ja Raamattu.”, Uusi tie, Helsinki. 2007.
 • “Usko, tiede ja evoluutio.”, Uusi tie, Helsinki. 2008.
 • “Tiedekeskustelun avoimuuskoe.”, Uusi Tie, Helsinki, 2010.
 • “Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa.” Aikamedia, Keuruu. 2013.”Lapsen ihmisoikeudet: oikeus isään ja äitiin.” Suunta-kirjat 2014.
 • “Kärsimyksen tarkoitus.”, Aikamedia 2015.
 • “Jälkikristillisen maailman kauhut.”, Perusanoma 2015.
 • “Yhteiskuntakoe lapsilla.”, Kuva ja Sana 2016.
 • “Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus.”, Perussanoma 2017.

Yliopistolliset oppikirjat

 • “Kasvatus ja filosofia.” Helsinki: Kirjayhtymä. 1995.
 • “Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka.” (yhdessä Leevi Launosen kanssa) Opetusjulkaisuja. Kuopion yliopisto, Kuopio. 1999.
 • “Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Minuuden rakentamisen filosofia.” Helsinki: Kirjayhtymä. 2003. Toinen laitos Suunta-kirjat 2010.

Käännöksiä

 • Cartledge, Paul. 2000. Demokritos: ”naurava filosofi”. Suuret filosofit 5. Otava. Helsinki. Kääntänyt Mervi Kuusela ja Tapio Puolimatka.
 • Rogers, Ben. Pascal: 2000. Turhamaisuuden ylistys. Suuret filosofit 15. Otava. Helsinki. Kääntänyt Mervi Kuusela ja Tapio Puolimatka.
 • Scruton, Roger. 2000. Spinoza. Suuret filosofit 21. Otava. Helsinki. Kääntänyt Mervi Kuusela ja Tapio Puolimatka.
 • Budiziszewski, J. 2011. Tätä emme voi olla tietämättä. Uusi Tie. Helsinki. Kääntänyt ja johdannolla varustanut Tapio Puolimatka.