Suomen Opetushallituksen vuonna 2015 julkaisema opas, Tasa-arvotyö on taitolaji: Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa ei perustu asianmukaiseen tieteelliseen tietoon vaan sukupuolisen valtavirtaistumisen ideologiaan.  Tässä oppaassa esitetyt toimintasuositukset ovat omiaan murentamaan korkeakulttuurin edellytyksenä olevaa vakaata avioliitto- ja perheinstituutiota.

Sukupuolieron kyseenalaistaminen

Opas hylkää ilman perusteluja ajatuksen, että jokainen ihminen on ”yksiselitteisesti joko tyttö tai poika, nainen tai mies” (12), ja vastustaa ”tyttöjen ja poikien lähtökohtaisten erojen” tunnustamista (19). Sukupuolieron oletetaan kahlitsevan yksilön ainutlaatuisuuden ilmaisua.

Todellisuudessa sukupuoliero on yksi erilaisuutta lisäävä tekijä ja siten yksi perusta ainutlaatuiselle yksilöllisyydelle. Sukupuolten erilaisuus ei tarkoita epätasa-arvoa eikä sukupuolten samanlaistaminen lisää tasa-arvoa vaan köyhdyttää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Nykyinen lääketieteellinen tieto on tuonut esille monia biologiaan perustuvia eroja sukupuolten välillä, joita koskeva tieto olisi tärkeää lapsille ja nuorille. Tämä tieteellinen tieto on Opetushallituksen oppaassa korvattu ideologisilla uskomuksilla.

Luonnollisten sukupuolierojen hylkääminen

Opas hylkää käsityksen luonnollisista sukupuolieroista ja pitää tärkeänä poistaa tai lieventää sukupuolten erilaisuutta kiinnostuksen kohteissa ja suuntautumisessa (19). Siksi torjutaan ajatus siitä, että sukupuolet kiinnostuisivat asioista omien luontaisten taipumustensa mukaisesti. .

Vastoin tätä ideologista oletusta laajamittaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että suuntautumisen erilaisuus on voimakkainta juuri maissa, joissa on suurin vapaus. Tällaiseen tulokseen päätyi psykologian professori Richard A Lippa (2010) tutkimuksessa, johon osallistui 200 000 ihmistä 53 eri maasta.

Luontaisen sukupuolieron murtaminen

Ideologisen ohjelmansa mukaisesti Opetushallituksen opas haluaa ohjata tytöt ja pojat pois heille luontaisista kiinnostuksen kohteista ja toimintatavoista. Pyrkimyksenä on murtaa luontainen sukupuoliero, joka on ydinperheen perustana. Tasa-arvotietoisen koulukulttuurin yhtenä tuntomerkkinä pidetään sitä, että”koulun lomakkeissa ja kyselyissä sukupuolia on enemmän kuin kaksi”

Opas toistaa pervoteorian (queer theory) oletusta, jonka mukaan sukupuoli-identiteetti on vaihtuva ja yksilön sukupuoli on ”aina moninainen kokonaisuus ja kirjo ominaisuuksia” (13). Todellisuudessa sukupuolen koostuminen moninaisesta kirjosta ominaisuuksia ei poista sitä tosiasiaa, että sukupuolia on vain kaksi.

Sukupuoli on kirjoitettu jokaiseen soluun

Sukupuolen voi todeta objektiivisesti karyotyypistä eli sukupuolelle tyypillisestä kromosomien lukumäärästä ja rakenteesta. Miehen karyotyyppi on 46,XY ja naisen 46,XX. Sukupuoli on siis kirjoitettu ihmisen jokaiseen soluun. Kromosomipoikkeavuudet ja hyvin harvinaiset muista kuin sukupuolikromosomien poikkeavuuksista johtuvat fenotyypin määräytymisen häiriöt eivät muuta tätä kaksijakoa miksikään. Ne ovat kansainvälisen sairausluokittelun mukaisia sairauden tiloja.

Ei ole mitään älyllisesti kelvollista perustetta puhua muusta kuin kahdesta sukupuolesta. Se, että sukupuoli-identiteetti voi joissakin tapauksissa vaihdella, ei anna perustetta pitää epävakaata ja horjuvaa sukupuoli-identiteettiä toivottavana ja pyrkiä herättämään kehitysvaiheessa olevissa nuorissa kysymyksiä omasta sukupuoli-identiteetistään ja siten häiritsemään heidän sukupuolista kehitystään.

Naistutkimuksen tai sukupuolentutkimuksen ideologisesti värittyneet tulokset eivät ole tuottaneet järkiperusteita asettaa ihmisen vaihtelevia kokemuksia ja tuntemuksia sukupuolen perustaksi. Ei ole perusteltua järjestää yhteiskuntaa näiden vaihtelevien tuntemusten pohjalta.

Pervoideologinen ohjelma

Opetushallituksen opas kieltää pettajia sosiaalistamasta oppilaita ulkoiseen sukupuoleensa, mihin suurin osa oppilaista luonnostaan samaistuu. Sen sijaan herätetään kysymyksiä sukupuoli-identiteetistä ja odotetaan jokaisen oppilaan itse määrittelevän, kokeeko hän olevansa poika tai tyttö vai ”muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä”.

Oppilaan luontainen taipumus samaistua ulkoiseen sukupuoleensa tulkitaan ideologiseksi harhaksi. Siksi pyrkimyksenä on systemaattisesti kyseenalaistaa kaikkien sukupuoli-identiteettiä, luontaisia taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita.

Kauhukuvien maalailu

Oppaan maalailemien kauhukuvien mukaan jako tyttöihin ja poikiin voi aiheuttaa ”vakavia ongelmia kuten kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä, yksinäisyyttä, koulutuksen keskeyttämistä, syrjäytymistä ja itsetuhoisuutta, jopa itsemurhia” (13).

Näiden kauhukuvien epärealistisuudesta kertoo jotakin se tosiasia, että sukupuolijako on toiminut ja toimii edelleen kaikkien suurten maailmankulttuurien perustana. Sukupuolijako ei ole mikään keinotekoinen keksintö vaan luonnon sanelema tosiasia.

Lasten sukupuoli-identiteetin kyseenalaistaminen

Opas pyrkii ratkaisemaan sukupuolirooleihin sopeutumattomien oppilaiden ongelmaa systemaattisesti kyseenalaistamalla ja horjuttamalla kaikkien lasten luontaista sukupuoli-identiteettiä. Tämä lähestymistapa moninkertaistaa ongelmat aiheuttaessaan lapsissa ja nuorissa hämmennystä, joka voi edistää sukupuoli-identiteetin ristiriitojen kehittymistä.

Psykiatri Keith Ablow’n mukaan sukupuoli-ideologia horjuttaa poikien ja tyttöjen varmuutta siitä, että ”he ovat sitä sukupuolta, mitä he ovat ajatelleet olevansa”. Tämän ideologian levittäminen on ”voimakas, vilpillinen ja patologinen tapa heikentää lapsia saattamalla heidät kyseenalaistamaan turvallisuuden tunnettaan ja varmuuttaan”. Suurin osa niistä lapsista, jotka ilmaisevat halua identifioitua vastakkaiseen sukupuoleen, menettää tämän halunsa luonnollisen kehityksen tuloksena murrosiän jälkeen, jos tätä halua ei vahvisteta.

Opetushallituksen oppaan ongelmia on tarkemmin analysoitu kirjassa

Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus. Perussanoma 2017.

Kirjallisuus

Lippa, Richard A. (2010) “Sex Differences in Personality Traits and Gender-Related Occupational Preferences across 53 Nations: Testing Evolutionary and Social-Environmental Theories.” Archives of Sexual Behavior 39: 619-636.

Puolimatka, Tapio (2017) Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus. Perussanoma.