Naisen ja miehen avioliittoinstituutio ja ydinperhe ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Varmin tapa köyhdyttää yhteiskuntaa ja heikentää sen jäsenten hyvinvointia on hajottaa ydinperheinstituutio. Silti monet viimeaikaiset lakimuutokset ovat murentaneet ydinperheinstituution elinvoimaisuutta. Viimeisimpänä esimerkkinä on laki sukupuolen vahvistamisesta. Vihervasemmisto haluaa viedä ydinperheen lainsäädännöllistä heikentämistä vielä pitemmälle.

Tapio Puolimatka eduskuntaan

Vasemmistoliiton tavoitteena on heikentää vanhempien kasvatusoikeutta

Vasemmistoliiton tavoiteohjelma vuosille 2022-2025 sisältää avoimen hyökkäyksen vanhempien kasvatusoikeutta vastaan. Vasemmistoliiton tarkoituksena on sallia alaikäisten juridiset sukupuolenvaihdokset vanhempien tahdosta riippumatta, tarvittaessa lastensuojelun luvalla. Vasemmistoliiton tavoiteohjelmassa on seuraavat kohdat:

● Transrekisteri ja sukupuolenkorjaukseen liittyvä hakemusprosessi on poistettava. Juridinen sukupuolen korjaaminen tulee mahdollistaa yli 15-vuotiaille omalla ilmoituksella ja alle 15-vuotiaille huoltajan tai lastensuojelun luvalla. Lain ja palvelujärjestelmän on tunnistettava myös muunsukupuoliset.

● Murrosikää jarruttavien hormoniblokkerien saatavuutta on helpotettava.

Vasemmistoliiton tavoiteohjelma antaa ymmärtää, että jos vanhemmat kieltäytyvät hyväksymästä lastensa sosiaalista sukupuolenvaihtoa tai murrosiän lykkääviä hoitoja, on mahdollista turvautua lastensuojelun apuun. Ääritapauksessa tämä saattaa merkitä sitä, että lapsi voidaan jopa ottaa huostaan, ja lapsi voi vaihtaa juridisen sukupuolensa sosiaaliviranomaisten luvalla.

Vihreiden poliittiset tavoitteet murentavat ydinperhettä

Vasemmistoliiton tavoin myös vihreiden puoluepoliittinen tavoiteohjelma horjuttaa ydinperheen eheyttä vaatimalla 15-vuotiaille oikeutta itse määrätä oman juridisen sukupuolensa riippumatta vanhempien kannasta. Ohjelmassa on mm. seuraavat kohdat:

● Alennetaan juridisen sukupuolen vahvistamisen ikärajaa 18 ikävuodesta 15 vuoteen ja mahdollistetaan murrosikää lykkäävien hoitojen saatavuus.

● Otetaan käyttöön juridinen kolmas sukupuoli.

● Mahdollistetaan sukupuolen korjaushoidot myös niille, jotka eivät tunne sopivansa kaksijakoiseen sukupuolimalliin.

Vasemmistoliiton ja vihreiden tavoitteena on altistaa nuoret terveydelle vaarallisille murrosikää lykkääville hoidoille eli hormonisalpaajille, joiden pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tutkittu.

Göteborgin yliopiston lasten- ja nuorisopsykiatrian professori Christopher Gillberg pitää lasten ja nuorten lääketieteellistä sukupuolenkorjausta ”ehkä yhtenä lääketieteen historian suurimmista skandaaleista”. Hän vaatii “hormonisalpaajien käytön välitöntä kieltämistä, koska niiden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tietoa” (Van Maren 2019).

Jos lapsen tai nuoren sukupuolihämmennystä vahvistetaan oikeudella vaihtaa juridista sukupuoltaan, osa näistä nuorista saattaa pitäytyä pysyvästi transsukupuoliseen sukupuoli-identiteettiin ja päätyä terveyttään vaarantaviin hormonihoitoihin ja leikkauksiin. Transsukupuolinen sukupuolikirurgi Marci Bowers myönsi äskettäin, että nykyisen medikalisoivan hoitomallin pohjalta esimurrosiästä asti hoidettu sukupuoliahdistunut nuori voi menettää seksuaalisen toimintakykynsä ja lisääntymiskykynsä, :

Pidän tätä suurena ongelmana, jonka olemme unohtaneet ja jättäneet vaille huomiota, kun hormonisalpaajien käytölle on annettu tietoon perustuva suostumus.  ( Why Marci Matters – by Abigail Shrier – The Truth Fairy

Voidaan oikeutetusti kysyä, toteutuuko tällä tavalla ”lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan”. Vai onko ennemminkin kyse siitä, että sukupuoliahdistuksen medikalisoivan hoidon juuret ovat osin lääketeollisuuden voitontavoittelussa ja siihen liittyvässä pyrkimyksessä luoda maailmanlaajat markkinat synteettisen sukupuolen tuottamiselle? Lasten sukupuolenkorjauksia edistävien medikalisoivien hoitokäytäntöjen kehittäminen voidaan jäljittää vaikutusvaltaisiin lääkealan jätteihin. Lääketeollisuus saa tutkimukseen sijoittamansa rahat takaisin moninkertaisina, koska hormonisalpaajien ja muuntohormonien käyttöön perustuva hoitoprotokolla tuottaa sille suuria voittoja.

Tukeeko vihervasemmisto kapitalistisia markkinoita synteettisen sukupuolisuuden tuottamiselle?

Yhteiskuntatutkija Heather Brunskell-Evans (2020) argumentoikin, että kyseessä on yhtäältä kapitalistinen pyrkimys luoda uusia markkinoita synteettisen sukupuolisuuden tuottamiselle ja samalla miesten etuoikeuksia puolustava liike, jonka seurauksena miehet pääsevät kontrolloimaan naisjärjestöjä, esiintymään naisten edustajina ja saavat pääsyn naisille erotettuihin tiloihin.

Tyttöjen sterilointi sukupuolisen vapauden nimissä ei ole heidän ihmisoikeuksiensa toteutumista vaan niiden loukkaamista – – Transliike tarvitsee translapsia luodakseen illuusion, että transsukupuolinen sukupuoli-identiteetti on luonnollinen ja epäpoliittinen. Tyttö, joka on lääketieteeellisen sukupuolenkorjauksen avulla muutettu ‘transpojaksi’, on se uhri, joka usein uhrataan kukoistavan miesten oikeuksia puolustavan liikkeen alttarille.” (Brunskell-Evans 2020: 80-81) 

Kyseessä on ideologinen hyökkäys perhettä, vanhempien kasvatusoikeuksia ja lasten hyvinvointia vastaan: alaikäinen ei saa ostaa tupakkaa, mutta hänelle sallittaisiin sukupuolenkorjaushoidot, jotka estävät häntä koskaan saamasta omia lapsia, saattavat viedä hänen seksuaalisen toimintakykynsä ja tekevät hänestä elinikäistä hoitoa tarvitsevan potilaan.

Biologinen sukupuoli on perheen perusta

Pitkällä aikavälillä luonnollisten sukupuolierojen poistaminen lainsäädännöstä uhkaa vanhempien oikeuksia lapseensa ja luonnollisten perhesuhteiden yleisesti suojattua asemaa, kuten Stella Morabito toteaa. “Kun ihminen määritellään perustavalla tavalla sukupuolettomaksi olennoksi, päädytään ihmisyydestä riisuttuun yhteiskuntaan, jossa ei ole laillista ’äitiä’ tai ’isää’ tai ’poikaa’ tai ’tytärtä’ tai ’aviomiestä’ tai ’vaimoa’ ilman valtion lupaa.” Tässä tilanteessa valtiolla on ennen näkemätön valta hallita perheitä.

Jos sukupuoliero poistetaan laista, valtion on mahdollista kieltäytyä tunnustamasta perhettä ja valtio voi säädellä henkilökohtaisia suhteita ja vahvistaa valtaansa aikaisempaa tehokkaammin. (Morabito; sit. Pearcey 2018: 212)

Tähän asti luonnollinen biologinen suhde on määrittänyt sen, ketkä ovat lapsen vanhempia. Valtion tehtävänä on ollut vain tunnustaa tämä luonnollinen tosiasia. Mutta itsemääräämisoikeuteen perustuva laki sukupuolen vahvistamisesta sisältää loogisesti ajatuksen, että biologisilla vanhemmilla ei enää ole luontaista oikeutta lapsiinsa. Kun sukupuoli ei enää määrity luonnollisen, biologisen sukupuolen perusteella, vanhemmuuskaan ei enää määrity luonnollisilla, biologisilla perusteilla. Valtio päättää, keitä on pidettävä lapsen vanhempina.

Miehen ja naisen kategoriat tukevat isän ja äidin kategorioita sekä näiden kahden suhdetta lapsiinsa. Jos miehen ja naisen kategoriat menettävät biologisen perustansa, myös perheet menettävät merkitystään ja valtion on helpompi alkaa kontrolloida perheen sisäistä elämää. (Joyce 2022: 119) Douglas Farrow’n mukaan

Perheen idea katoaa, kun henkilökohtainen itsemääräämisoikeus ymmärretään siten, että sukupuolittuneella keholla ei ole merkitystä. Jos sukupuolittuneella keholla ei ole merkitystä, ei myöskään vanhemmuudella tai sukulaisuudella ole merkitystä. 

Oikeustieteen tohtori Ulrich Vosgerau (2022) toteaa, että oikeudellista sukupuolikäsitystä koskevissa uudistuksissa on nykyään usein kyse siitä, että “biologian ja perheoikeuden välinen side, jonka varaan lainsäätäjä yleensä rakentaa, katkaistaan mahdollisimman pitkälle”. Jos nyt sanotaan, että sukupuolella ja vanhemmuudella ei ole enää mitään tekemistä biologian kanssa, vaan että ne ovat puhtaasti oikeudellisia konstruktioita, miten voimme sitten varmistaa, ettei tätä näkemystä ennemmin tai myöhemmin aleta soveltaa järjestelmällisesti?

Sitten jossain vaiheessa sanotaan: sinä et ole lapsen äiti sillä peruseella, että synnytit lapsen – sen, kuka on lapsen äiti, päättävät viranomaiset.

Kun perheen luonnolliseen rakenteeseen liittyviä tärkeitä tosiasioita häivytetään, sekä aikuisten että lasten hyvinvointi ja moraalinen koskemattomuus vaarantuvat. Avioliitto perustuu ydinperhettä tukeviin normeihin, naisen ja miehen täydentävyyteen, kuten professori Douglas Farrow toteaa:

Naisen ja miehen välisen avioliittoinstituution murentuminen johtaa yhteiskunnan yleiseen kulttuuriseen kaaokseen, sillä ydinperhettä tukevia normeja ei voi erottaa kulttuurista. Se on universaali piirre kaikissa kulttuureissa ja hyökkäys ydinperhenormeja vastaan voi merkitä vain kulttuurista itsemurhaa – mikään yhteiskunta, joka omaksuu tällaisen lähestymistavan, ei voi pysyä elinvoimaisena pitkällä aikavälillä. (Farrow 2010)

Eheä ydinperhe on korkeakulttuurin perusta

Sosiologi Carle Zimmermanin mukaan perheen rooli yhteiskunnallisessa uudistumisprosessissa on kaikkien korkeakulttuurien perusta, jonka varassa ne kehittyvät ja jonka rappeutuminen lopulta aiheuttaa niiden rappion. Korkeakulttuuri kehittyy perhekeskeisen elämäntavan pohjalta, mutta kehittyessään ja vaurastuessaan se menettää usein alkuperäisen yhteytensä perimmäiseen alkulähteeseensä, perhekeskeiseen elämäntapaan.

Jos tämä prosessi etenee liian pitkälle, sivilisaatio kuluttaa pian loppuun yhteisölliset voimavarnasa. Tuloksena on taantuma ja rappeutuminen. Taantuman aste ja pimeän aikakauden kesto näyttävät riippuvan siitä, kuinka nopeasti kulttuuri löytää tiensä takaisin lähtökohtaansa – perhekeskeiseen elämäntapaan.  (Zimmerman 783)

Sukupuolen vahvistamista koskeva laki on jo heikentänyt dramaattisesti sananvapautta Suomessa. Puhe kahdesta sukupuolesta halutaan tulkita tasa-arvon vastaiseksi vaikka kyseessä on luonnontieteellinen tosiasia.

Vaaliteesini

 1. Lapsen oikeus isään ja äitiin on perustava ihmisoikeus. Perheitä on tuettava: kun perhe voi hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin.
 2. Lainsäädännön sukupuolikäsitys on palautettava biologiseen sukupuoleen perustuvaksi. Kouluopetuksen ja virallisen tiedotuksen on pitäydyttävä luonnontieteen tosiasiaan, että sukupuolia on vain kaksi. Lapsia ei saa harhauttaa uskomaan, että sukupuolta olisi mahdollista vaihtaa. On torjuttava pyrkimykset muuttaa lakia niin, että alaikäinen lapsi voi omalla ilmoituksellaan vaihtaa juridisen sukupuolensa tarvittaessa lastensuojelun avulla vastoin vanhempien tahtoa.
 3. Naisten oikeudet on turvattava. Laki sukupuolen vahvistamisesta on kumottava, koska se loukkaa naisten oikeutta keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen sallimalla kenen tahansa biologisen miehen vaihtaa sukupuolensa naiseksi. Näin avataan seksuaalirikollisille helppo tapa etsiä itselleen uhreja naisten tiloista vain väittämällä kokevansa itsensä naiseksi.
 4. Seksuaaliopetus on muutettava perhe- ja avioliittokasvatukseksi. Nuorille on opetettava avioliiton, perhe-elämän ja vanhemmuuden edellyttämiä hyveitä. Vanhemmille on turvattava oikeus suojella lapsiaan omien vakaumustensa vastaiselta seksuaalikasvatukselta.
 5. Maatalouden toimintaedellytykset ja elintarvikkeiden omavaraisuus on turvattava. Maatalouden alasajo on osa globaalin eliitin pyrkimystä saada väestö täysin hallintaansa. Suomen metsien hoito on säilytettävä kansallisessa päätäntävallassa.
 6. Kotimaisen energian alasajo on lopetettava. Turve on määriteltävä uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja turvetuotanto on elvytettävä.
 7. Valtion velkaantuminen on pysäytettävä. Marinin hallitus on ottanut holtittomasti velkaa koronapandemian verukkeella. Hengitystieviruksen torjunta sulkutoimilla on järjenvastaista politiikkaa, joka aiheuttaa kymmenkertaisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.
 8. Sananvapaus on demokratian ja vapaan yhteiskunnan välttämätön edellytys. Siksi vastustan sananvapauden rajoitusta vihapuhelainsäädännöllä.
 9. Turvapaikkapolitiikka on kohdennettava vainottuihin vähemmistöihin. Naiset ja lapset on asetettava nuorten miesten edelle. Muslimimaissa vainottuja kristittyjä on otettava kiintiöpakolaisten joukkoon pakolaisleirien ulkopuoleltakin, jos he eivät uskalla tulla leireille. Lapsia ja naisia vastaan tehtyihin vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava maasta rangaistuksen kärsittyään.
 10. Julkista rahaa ei tule käyttää lasten elämän tuhoamiseen abortissa, vaan tukemaan perheiden lasten saamista. Naisen ja miehen avioliittoinstituutio on yhteiskunnassa asetettava ihanteeksi ja erityisen tuen kohteeksi, koska se ainoastaan kunnioittaa lapsen oikeutta isään ja äitiin.
 11. Yliopistot täytyy palauttaa vapaan ajattelun linnakkeiksi. Niistä ei saa tehdä poliittista korrektiutta valvovia instituutioita ja poliittisen indoktrinaation keskuksia.
 12. Eutanasialaki on torjuttava, koska se luo vammaisille ja vanhuksille paineen tapattaa itsensä. Vammaisten ja vanhusten hoidon laatua on valvottava, heitä ei tule paimentaa kuolemaan.
 13. Päätäntävalta kansanterveydellisistä asioista on pidettävä Suomessa ja päätöksissä on kunnioitettava yksilönvapauksia. Terveyteen liittyvissä asioissa viestinnän on oltava avointa ja asiantuntijoita pitää kuulla aidon monipuolisesti, vaientamatta keskustelua. Korona-ajan pandemianhallintaan liittyvät poliittiset ja viranomaistoimet on arvioitava kriittisesti ja on selvitettävä syyt kuukausia jatkuneeseen ylikuolleisuuteen ja syntyvyyden laskuun.